Analiza danych - strony internetowe

Analiza danych – strony internetowe

Analiza danych – strony internetowe

Sprawdź, jak analiza danych może pomóc Ci usprawnić Twoją pracę i uczynić ją jeszcze bardziej bardziej efektywną.

Coraz większa liczba osób decyduję się na wprowadzanie danych na gotowe strony internetowe. Takie rozwiązanie posiada bardzo wiele zalet.

Duża część studentów analizując dane zawarte w ich pracy magisterskiej, licencjackiej, decyduję się na wprowadzenie kwestionariusza do arkuszy Google.

W związku z czym oszczędzają dużo czasu na wykonywanie np. wykresów, ponieważ robi to za nich dane narzędzie.

Jak wiadomo analiza danych jest bardzo ważnym aspektem w budowaniu wiarygodności danego tekstu, a także w celu zbadania rozpiętości problemu, jaki jest badany.

Przegląd definicji analizy danych

Szereg definicji analizy danych, które opisuje jak należy spojrzeć na dane zjawisko.

Analiza danych jest to proces, który wykonywany jest w celu uzyskania informacji i wniosków polegający na przetwarzaniu danych.

W zależności, od jakiego rodzaju dane posiadamy, jakie problemy dana osoba chce zbadać takie też metody należy użyć.

Do tych metod można zaliczyć metody statystyczne eksploracyjne i wiele innych.

Korzystanie z dokumentów różnego rodzaju czy spisu ludności można zaliczyć do analizy danych zastanych. Dane można podzielić ze względu na:

  • Charakter,
  • Formę,
  • Sposób powstania,
  • Dynamikę,
  • Poziom obiektywizmu,
  • Źródło pochodzenia.

Rodzaje danych

CHARAKTER DANYCH

Jeżeli chodzi o charakter, można zaliczyć do niej analizę ilościową. Odnosi się w dużej mierze do konkretnych danych z wykorzystaniem liczb, procentów.

Natomiast jakościowa, stawia na zbadanie danego zjawiska na przykład odpowiedzenia na pytanie – jak podane czynniki wpływają na satysfakcję z pracy pracowników danej organizacji.

FORMA DANYCH

Kolejnym czynnikiem ze względu, na który dokonano podział danych jest forma.

A można wyróżnić tutaj dane opracowane charakteryzujące się tym, że korzysta dana osoba z danych, które już, przez kogoś zostały opracowane, lecz przekłada to na własny tok rozumowania.

Natomiast dane surowe są to dane, które zostały zebrane, ale nieopracowane, nieprzetworzone. Nie zostały wyciągnięte wnioski i nie została dokończona analiza danego problemu.

SPOSÓB POWSTAWANIA DANYCH

Ze względu na sposób powstawania, można wyróżnić dane pierwotne i wtórne.

Dane pierwotne, czyli różnego rodzaju publikacje, które zawierają oryginalny opis badań, obserwacji czy spostrzeżeń własnych autora.

Natomiast dane wtórne są to dane, które już zostały wykorzystane. Nie stanowią opisu badań, lecz są to dane, które zostały zgromadzone i prezentowane, pochodzące od innych autorów.

Mogą to być na przykład podręczniki, encyklopedie a także wszelkie bazy danych.

DYNAMIKA DANYCH

Ze względu na dynamikę, dane możemy podzielić na takie, które mają ciągłą rejestrację zdarzeń.

Czyli zdarzenia są rejestrowane w sposób ciągły, rejestracji w interwałach czasowych, czyli rejestracje zdarzeń w odstępach czasowych na przykład, co tydzień, co dwa dni.

Rejestracja jednorazowa, czyli w określonym czasie, na przykład danego dnia.

POZIOM OBIEKTYWIZMU DANYCH

Ze względu na poziom obiektywizmu, można wyróżnić obiektywne, czyli takie, które nie uwzględniają własnych poglądów, są wolne od uprzędzeń.

Natomiast subiektywne zawierają własne uprzedzenia, osądy.

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH

Ostatnim podziałem danych są dane ze względu na źródła pochodzenia. Inaczej dane publiczne, z których może korzystać każdy, może je czytać i przeglądać.

A także dane prywatne są to dane, które zostały zebrane przez innego autora i są one jego i tylko on może zadecydować, komu je przekażę.

Do różnego rodzaju narzędzi, które wykorzystywane są, aby opracować powyższe dane można zaliczyć analizę treści, analizę statystyczną bądź tak zwane badanie desk research.

Procedury analizy danych

Przegląd procedur analizy danych

Proces analizy danych zbudowany jest następująco.

Po pierwsze jest to zdefiniowanie wymagań, czyli tego, co dana osoba chce zmierzyć, w jaki sposób i jak zgromadzić dane w celu przetworzenia.

Następnym etapem jest przetwarzanie danych, czyli zgromadzenie przetworzenie i zorganizowanie ich do analizy, umieszczenie w tabelach bądź wykresach, znalezienie danych, które wnoszą coś do analizy.

Kolejny etap to raportowanie i dystrybucja wyników, czyli ta faza jest to faza ostatnia i polega na ustaleniu, w jakiej formie przekazywane będą wyniki.

I tutaj wykorzystuje się różne techniki, aby w jak najlepszy sposób pokazać odbiorcom wyniki z badań a także zwizualizować je w celu lepszego odbioru.

Do najbardziej znanych metod analizy z danych zawartych na stronach internetowych są analizy jakościowe i ilościowe.

Te badania mają na celu standaryzacje i systematyczne porównania inne zaś określenia danego zjawiska lub zaistniałej sytuacji.

Analiza ma różne intencje i wymaga różnych podejść i metod, które zazwyczaj są klasyfikowane na wyżej wymienione ilościowe lub jakościowe.

ANALIZY ILOŚCIOWE

Analizy ilościowe zazwyczaj badają związek przyczynowy pomiędzy dwoma zdarzeniami, gdzie jedno ze zdarzeń jest konsekwencją drugiego.

Aby sprawdzić przyczynę to zwyczaj analitycy badają poziom kontroli nad różnymi zmiennymi, które mogą wpływać na różnego rodzaju zdarzenia.

Takie dane są często gromadzone w ankietach i kwestionariuszach.

A ich opracowanie skupia się na dostarczaniu danych liczbowych, które można zbadać statystycznie za pomocą różnego rodzaju metod statystycznych. A uzyskane wyniki można uogólnić do całej populacji.

ANALIZY JAKOŚCIOWE

Natomiast, jeżeli chodzi o metody jakościowe, zawierają one zakres procesów i procedur, dzięki, którym zgromadzone dane jakościowe są możliwe do wyjaśnienia, zrozumienia interpretacji jakościowa analiza danych zazwyczaj opiera się na filozofii interpretacyjnej.

W dużej liczbie przypadków internetowe badania często są realizowane poprzez metody analiz statystycznych.

W większości przypadków dane są wyciągnięte z metod na podstawie takich jak średnia, odchylenie standardowe, regresja, określenie rozmiaru próby czy testowanie hipotez.

Zależy to oczywiście od autora danych z badań i od problemu jaki chce zbadać. Czy opierać się one będą na danych ilościowych czy będą one zawierać tylko dane jakościowe.

W dużej mierze najpopularniejszą metodą analizy danych są jednak analizy statystyczne. Które określają ilościowe aspekty danego problemu są one bardzo dokładne i szybkie w przeprowadzeniu.

Analiza danych – desk research

Jest także metoda desk research. Jest to metoda badawcza, która polega na przeanalizowaniu danych lub informacji pochodzących ze źródeł, które autor już posiada.

A następnie sformułowaniu na ich podstawie odpowiednich wniosków. Dlatego wykorzystuje się takie dane wtórne, ponieważ mogą one być istotne dla problemów badawczych.

Szczególnie dla historyków społecznych bądź politycznych. Ale także są wykorzystuje się je do celów porównawczych z badaniami, które przeprowadzone zostały z danych pierwotnych.

Kolejnym powodem na wykorzystywanie takich danych jest to, że te dane są bardziej dokładne, rzetelne i stwarzają możliwość replikacji. A także są wiarygodne, gdyż kilka autorów przeprowadza badania z tych danych.

Także są powody natury ekonomicznej, czyli ze względu na kosztowne przeprowadzenie badań wykorzystuje się dane pierwotne.

W celu analiz danych stosuje się statystyki i różnego rodzaju zestawienia na przykład z Narodowego Banku Polskiego czy Głównego Urzędu Statystycznego, dokumenty urzędowe czy sprawozdania.

Zestawienie liczbowe – jeżeli chodzi o sprawy finansowe czy wyniki badań społecznych czy różnego rodzaju raporty, wyniki badań marketingowych i inne dane lub informacje, które umieszczone są online.

Badania desk research można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Badania wewnętrzne to najlepszy punkt wyjścia każdej organizacji.

Wiele informacji jest generowanych wewnątrz organizacji podczas normalnego procesu. Badania wewnętrzne obejmują istniejące zasoby organizacyjne i uporządkowują zebrane dane w wydajny i użyteczny sposób.

Te badania charakteryzują się niskim kosztem i wysoką skutecznością ze względu na zarządzanie zasobami wewnętrznymi.

Badania zewnętrzne prowadzi się poza granicami organizacyjnymi. Dane i informacje są gromadzone z Internetu, przeglądane i selekcjonowane.

Często wykorzystuje się dane rządowe, których publikowane są ogromne ilości. Dane te wiążą się z aspektami ekonomicznymi, społecznymi i finansowymi, a strony internetowe najczęściej bezpłatne i zawierają rzetelne informacje.

Innym sposobem badań zewnętrznych jest badanie klientów.

Analiza danych – podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że analiza danych nie należy do najprostszych działań. Ale także zależy od autora i wyniku, jakie chce osiągnąć.

Musi on znaleźć odpowiednią próbę badawczą i metody jej analizy.

Coraz częściej autorzy różnych badań posługują się stronami internetowymi do publikacji i analizy narzędzi badawczych w celu osiągnięcia jak najbardziej rzetelnych informacji.

Analiza danych jest to proces, który wykonywany jest w celu uzyskania informacji i wniosków polegający na przetwarzaniu danych.

Sprawdź również, czy możliwa jest szybka nauka języków obcych.